IEEE Transactions on Multimedia
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

4754
(FIVE YEARS 1416)

H-INDEX

110
(FIVE YEARS 21)

Published By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

1941-0077, 1520-9210

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Zhe Tang ◽  
Yi Yang ◽  
Wen Li ◽  
Defu Lian ◽  
Lixin Duan

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Huan Liu ◽  
Wentao Liu ◽  
Zhixiang Chi ◽  
Yang Wang ◽  
Yuanhao Yu ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Xian Zhong ◽  
Cheng Gu ◽  
Mang Ye ◽  
Wenxin Huang ◽  
Chia-Wen Lin
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Jipeng Wu ◽  
Rongrong Ji ◽  
Qiang Wang ◽  
Shengchuan Zhang ◽  
Xiaoshuai Sun ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Min Cao ◽  
Cong Ding ◽  
Chen Chen ◽  
Hao Dou ◽  
Xiyuan Hu ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Kun Zhang ◽  
Zhendong Mao ◽  
Anan Liu ◽  
Yongdong Zhang

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Wenhao Li ◽  
Hong Liu ◽  
Runwei Ding ◽  
Mengyuan Liu ◽  
Pichao Wang ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Zipeng Ye ◽  
Mengfei Xia ◽  
Ran Yi ◽  
Juyong Zhang ◽  
Yu-Kun Lai ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Jialun Pei ◽  
Tianyang Cheng ◽  
He Tang ◽  
Chuanbo Chen

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document