IEEE Transactions on Image Processing
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

10500
(FIVE YEARS 2039)

H-INDEX

262
(FIVE YEARS 33)

Published By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

1941-0042, 1057-7149

Author(s):  
Yuhuai Zhang ◽  
Kai Zhang ◽  
Li Zhang ◽  
Shanshe Wang ◽  
Wen Gao

Author(s):  
Fengyun Wang ◽  
Jinshan Pan ◽  
Shoukun Xu ◽  
Jinhui Tang
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 31 ◽  
pp. 15-29
Author(s):  
Qing Cai ◽  
Huiying Liu ◽  
Yiming Qian ◽  
Sanping Zhou ◽  
Jinjun Wang ◽  
...  

Author(s):  
Zhengxu Yu ◽  
Dong Shen ◽  
Zhongming Jin ◽  
Jianqiang Huang ◽  
Deng Cai ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 31 ◽  
pp. 366-378
Author(s):  
Wei-Sheng Lai ◽  
Yichang Shih ◽  
Chia-Kai Liang ◽  
Ming-Hsuan Yang
Keyword(s):  

Author(s):  
Risheng Liu ◽  
Long Ma ◽  
Xiaoming Yuan ◽  
Shangzhi Zeng ◽  
Jin Zhang

2022 ◽  
Vol 31 ◽  
pp. 314-326
Author(s):  
Xinguang Xiang ◽  
Yajie Zhang ◽  
Lu Jin ◽  
Zechao Li ◽  
Jinhui Tang
Keyword(s):  

Author(s):  
Xun Yang ◽  
Shanshan Wang ◽  
Jian Dong ◽  
Jianfeng Dong ◽  
Meng Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document