Journal of Luminescence
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

18185
(FIVE YEARS 3470)

H-INDEX

124
(FIVE YEARS 29)

Published By Elsevier

0022-2313

2022 ◽  
Vol 243 ◽  
pp. 118657
Author(s):  
Li Yang ◽  
Hongwei Zou ◽  
Xuejiao Wang ◽  
Chuang Wang ◽  
Qiushi Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 244 ◽  
pp. 118693
Author(s):  
V.S. Shevelev ◽  
A.V. Ishchenko ◽  
A.S. Vanetsev ◽  
V. Nagirnyi ◽  
S.I. Omelkov
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 244 ◽  
pp. 118724
Author(s):  
Xiangyan Yun ◽  
Jun Zhou ◽  
Yaohui Zhu ◽  
Xiong Li ◽  
Shan Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 243 ◽  
pp. 118666
Author(s):  
Viktor Anselm ◽  
Tim Pier ◽  
Thomas Jüstel
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 244 ◽  
pp. 118692
Author(s):  
Minkun Jin ◽  
Jinmeng Xiang ◽  
Yuhua Chen ◽  
Changheng Chen ◽  
Hao Suo ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 244 ◽  
pp. 118698
Author(s):  
Yanmin Duan ◽  
Yuming Zhou ◽  
Haiyong Zhu ◽  
Zhihong Li ◽  
Xinxin Jin ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 243 ◽  
pp. 118654
Author(s):  
Akihiro Kameda ◽  
Hiroyuki Tajima ◽  
Jun-ichi Yamada ◽  
Takeshi Komino

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document