co doped
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

12642
(FIVE YEARS 4399)

H-INDEX

121
(FIVE YEARS 34)

2022 ◽  
Vol 581 ◽  
pp. 121417
Author(s):  
Ho Kim Dan ◽  
Nguyen Dinh Trung ◽  
T.H. Le ◽  
Nguyen Le Thai ◽  
Nguyen Minh Ty ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 244 ◽  
pp. 118692
Author(s):  
Minkun Jin ◽  
Jinmeng Xiang ◽  
Yuhua Chen ◽  
Changheng Chen ◽  
Hao Suo ◽  
...  
Keyword(s):  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 546
Author(s):  
Ling HUANG ◽  
Shuai WANG ◽  
Yu ZHANG ◽  
Xiang-hong HUANG ◽  
Jun-jun PENG ◽  
...  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 546
Author(s):  
Yan LIU ◽  
Xiao-peng LIU ◽  
Ying DAI ◽  
Yun WANG ◽  
Ding-zhong YUAN ◽  
...  
Keyword(s):  

Carbon ◽  
2022 ◽  
Vol 188 ◽  
pp. 546
Author(s):  
You-ren HU ◽  
Xiao-ling DONG ◽  
Lu HOU ◽  
Hong-kun ZHUANG ◽  
Wen-cui LI

2022 ◽  
Vol 354 ◽  
pp. 131221
Author(s):  
Weiwei Guo ◽  
Yuting Shuai ◽  
Xuecheng Liu ◽  
Jie Zhang ◽  
Jiang Wang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document