Electrical resistivity and short-range order in rapid-quenched CrMnFeCoNi high-entropy alloy

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163059
Author(s):  
Hisanori Tanimoto ◽  
Ryo Hozumi ◽  
Mari Kawamura
2019 ◽  
Author(s):  
Edwin Antillon ◽  
C. Woodward ◽  
S.I. Rao ◽  
B. Akdim ◽  
T.A. Parthasarathy

2020 ◽  
Vol 190 ◽  
pp. 29-42 ◽  
Author(s):  
E. Antillon ◽  
C. Woodward ◽  
S.I. Rao ◽  
B. Akdim ◽  
T.A. Parthasarathy

2021 ◽  
Vol 16 ◽  
pp. 100139
Author(s):  
D. Liu ◽  
Q. Wang ◽  
J. Wang ◽  
X.F. Chen ◽  
P. Jiang ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 202 ◽  
pp. 109560
Author(s):  
Xiusong Huang ◽  
Lehua Liu ◽  
Xianbao Duan ◽  
Weibing Liao ◽  
Jianjun Huang ◽  
...  

2020 ◽  
Author(s):  
Yuan-Yuan Tan ◽  
Ming-Yao Su ◽  
Zhou-Can Xie ◽  
Zhong-Jun Chen ◽  
Yu Gong ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document