high entropy alloy
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3359
(FIVE YEARS 2330)

H-INDEX

95
(FIVE YEARS 30)

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107459
Author(s):  
Yuehuang Xie ◽  
Zhen Zhang ◽  
Yifei Luo ◽  
Jun Wang ◽  
Jiamiao Liang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 211 ◽  
pp. 114504
Author(s):  
Yingjian Yang ◽  
Zhongtao Li ◽  
Weidong Zhang ◽  
Yi Ma ◽  
Qingang Xiong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114454
Author(s):  
Lili Xiao ◽  
Zhiqiang Zheng ◽  
Ping Huang ◽  
Fei Wang

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107444
Author(s):  
Zhi Hui Sun ◽  
Jie Zhang ◽  
Gao Xin Xin ◽  
Lu Xie ◽  
Li Chun Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 106 ◽  
pp. 128-132
Author(s):  
Fan Yang ◽  
Lilin Wang ◽  
Zhijun Wang ◽  
Qingfeng Wu ◽  
Kexuan Zhou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114470
Author(s):  
Pramote Thirathipviwat ◽  
Shigeo Sato ◽  
Gian Song ◽  
Jozef Bednarcik ◽  
Kornelius Nielsch ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 149 ◽  
pp. 107845
Author(s):  
Mina Zhang ◽  
Dafeng Wang ◽  
Longjun He ◽  
Xuyang Ye ◽  
Wentai Ouyang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 114391
Author(s):  
Sung Hwan Hong ◽  
Hae Jin Park ◽  
Gyeol Chan Kang ◽  
Young Seok Kim ◽  
Gian Song ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document