high entropy
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

7338
(FIVE YEARS 5010)

H-INDEX

139
(FIVE YEARS 39)

2022 ◽  
Vol 104 ◽  
pp. 236-243
Author(s):  
Yuan-Yuan Tan ◽  
Zhong-Jun Chen ◽  
Ming-Yao Su ◽  
Gan Ding ◽  
Min-Qiang Jiang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107459
Author(s):  
Yuehuang Xie ◽  
Zhen Zhang ◽  
Yifei Luo ◽  
Jun Wang ◽  
Jiamiao Liang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 211 ◽  
pp. 114504
Author(s):  
Yingjian Yang ◽  
Zhongtao Li ◽  
Weidong Zhang ◽  
Yi Ma ◽  
Qingang Xiong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 105 ◽  
pp. 122-130
Author(s):  
Fengnian Zhang ◽  
Fuhao Cheng ◽  
Chufei Cheng ◽  
Meng Guo ◽  
Yufeng Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114454
Author(s):  
Lili Xiao ◽  
Zhiqiang Zheng ◽  
Ping Huang ◽  
Fei Wang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document