atomistic simulation
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1593
(FIVE YEARS 263)

H-INDEX

74
(FIVE YEARS 7)

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 114474
Author(s):  
Dong-Dong Jiang ◽  
Jian-Li Shao ◽  
Bao Wu ◽  
Pei Wang ◽  
An-Min He

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123129
Author(s):  
Yongbo Du ◽  
Chang'an Wang ◽  
Defu Che ◽  
Jonathan P. Mathews

2022 ◽  
Vol 131 (2) ◽  
pp. 025903
Author(s):  
Jianrui Feng ◽  
Rui Liu ◽  
Kaiyuan Liu ◽  
Qiang Zhou ◽  
Rongjie Yang ◽  
...  

ACS Omega ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Mathew John Haskew ◽  
Benjamin Deacon ◽  
Chin Weng Yong ◽  
John George Hardy ◽  
Samuel Thomas Murphy

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document