Sol-gel synthesis and optical temperature sensing properties of PbTiO3:Yb3+/Er3+ phosphors

2022 ◽  
Vol 162 ◽  
pp. 110515
Author(s):  
Jinsheng Liao ◽  
Zhuo Han ◽  
Junxiang Huang ◽  
Biao Fu ◽  
Yijian Sun ◽  
...  
2019 ◽  
Vol 225 ◽  
pp. 347-357 ◽  
Author(s):  
Elizaveta P. Simonenko ◽  
Nikolay P. Simonenko ◽  
Gennady P. Kopitsa ◽  
Artem S. Mokrushin ◽  
Tamara V. Khamova ◽  
...  

2015 ◽  
Vol 226 ◽  
pp. 192-200 ◽  
Author(s):  
E. Fazio ◽  
M. Hjiri ◽  
R. Dhahri ◽  
L. El Mir ◽  
G. Sabatino ◽  
...  

2018 ◽  
Vol 48 (2) ◽  
pp. 982-990 ◽  
Author(s):  
Fan Tong ◽  
Ye Zhao ◽  
Xiao Qu ◽  
Rong Yang ◽  
Maohua Wang

Author(s):  
S. Capone ◽  
M. Epifani ◽  
G. Faglia ◽  
P. Nelli ◽  
R. Rella ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 129 ◽  
pp. 110882 ◽  
Author(s):  
Xiuying Tian ◽  
Ting Zhou ◽  
Jin Wen ◽  
Zhanjun Chen ◽  
Changyan Ji ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document