Tunable ytterbium fiber laser mode-locked with a nonlinear amplifying loop mirror

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107764
Author(s):  
Kun Zhao ◽  
Wei Yan ◽  
Menglin Liu ◽  
Lisha Wang ◽  
Huanxin Li ◽  
...  
Laser Physics ◽  
2020 ◽  
Vol 30 (8) ◽  
pp. 085104
Author(s):  
Xuanyi Liu ◽  
Guanyu Liu ◽  
Renlai Zhou ◽  
Dan Yu ◽  
Jiaye Wu ◽  
...  

2018 ◽  
Vol 43 (12) ◽  
pp. 2848 ◽  
Author(s):  
Wu Liu ◽  
Haosen Shi ◽  
Jiahua Cui ◽  
Chen Xie ◽  
Youjian Song ◽  
...  

2018 ◽  
Vol 98 ◽  
pp. 56-60 ◽  
Author(s):  
Pan Fu ◽  
Xiao-qiang Feng ◽  
Baole Lu ◽  
Xin-yuan Qi ◽  
Haowei Chen ◽  
...  

2018 ◽  
Vol 57 (18) ◽  
pp. 5068 ◽  
Author(s):  
Shangming Ou ◽  
Guanyu Liu ◽  
Liang Guo ◽  
Zhigang Zhang ◽  
Qingmao Zhang

2011 ◽  
Vol 28 (12) ◽  
pp. 124204 ◽  
Author(s):  
Guo-Liang Chen ◽  
Chun Gu ◽  
Li-Xin Xu ◽  
An-Ting Wang ◽  
Hai Ming

2018 ◽  
Vol 45 (8) ◽  
pp. 0801007
Author(s):  
杨松 Yang Song ◽  
郝强 Hao Qiang ◽  
曾和平 Zeng Heping

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document