Optics & Laser Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

10378
(FIVE YEARS 3581)

H-INDEX

72
(FIVE YEARS 41)

Published By Elsevier

0030-3992
Updated Wednesday, 22 September 2021

2022 ◽  
Vol 146 ◽  
pp. 107528
Author(s):  
Guan Huang ◽  
Guoyun Lv ◽  
Yangyu Fan ◽  
Chao Geng ◽  
Xinyang Li

2022 ◽  
Vol 145 ◽  
pp. 107542
Author(s):  
Yongjie Wang ◽  
Chunyu Song ◽  
He Zhang ◽  
Liang Jin ◽  
Yingtian Xu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 145 ◽  
pp. 107521
Author(s):  
Xiaoyun Sun ◽  
Wenjun Wang ◽  
Xuesong Mei ◽  
Aifei Pan ◽  
Yuhu Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 145 ◽  
pp. 107532
Author(s):  
Josu Amorebieta ◽  
Angel Ortega-Gomez ◽  
Rubén Fernández ◽  
Enrique Antonio-Lopez ◽  
Axel Schülzgen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 145 ◽  
pp. 107524
Author(s):  
Zixu Long ◽  
Hao Zhang ◽  
Yuping Tai ◽  
Miaomiao Tang ◽  
Hehe Li ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 145 ◽  
pp. 107523
Author(s):  
Yuhao Ben ◽  
Feng Liang ◽  
Degang Zhao ◽  
Jing Yang ◽  
Zongshun Liu ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 145 ◽  
pp. 107539
Author(s):  
Xiaolei Lv ◽  
Jiguang Zhao ◽  
Xiaoping Du ◽  
Beilei Zhao ◽  
Huahua Song ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 145 ◽  
pp. 107536
Author(s):  
Jia-Yong Song ◽  
Li-feng Bian ◽  
Xue-mei Sun ◽  
Zhao Ding ◽  
Chen Yang
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document