Optics & Laser Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

10658
(FIVE YEARS 2575)

H-INDEX

72
(FIVE YEARS 23)

Published By Elsevier

0030-3992

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107737
Author(s):  
Hamed Sheikhbahaee ◽  
S. Javid Mirahmadi ◽  
Mohammad Reza Pakmanesh ◽  
Saeed Asghari

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107718
Author(s):  
Yongcui Mi ◽  
Satyapal Mahade ◽  
Fredrik Sikström ◽  
Isabelle Choquet ◽  
Shrikant Joshi ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107745
Author(s):  
Kazuyuki Uno ◽  
Shohei Watarai ◽  
Yasushi Kodama ◽  
Kazuyuki Yoneya ◽  
Takahisa Jitsuno

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107651
Author(s):  
Jianglin Zou ◽  
Baoqi Zhu ◽  
Gaolei Zhang ◽  
Shihui Guo ◽  
Rongshi Xiao

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107767
Author(s):  
Chao Ma ◽  
Zhao Liu ◽  
Ke Liu ◽  
Yang Yu ◽  
Xiao-jun Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107749
Author(s):  
Haihan Zhao ◽  
Xinyang Xu ◽  
Zhiwen Qian ◽  
Haonan Shi ◽  
Wanzhong Sun ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107731
Author(s):  
Qingfeng Kong ◽  
Lianghua Wen

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document