fiber laser
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

14438
(FIVE YEARS 3043)

H-INDEX

118
(FIVE YEARS 19)

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107651
Author(s):  
Jianglin Zou ◽  
Baoqi Zhu ◽  
Gaolei Zhang ◽  
Shihui Guo ◽  
Rongshi Xiao

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107690
Author(s):  
Ying Han ◽  
Bo Gao ◽  
Ge Wu ◽  
Jiayu Huo ◽  
Bingkun Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107772
Author(s):  
Di Wu ◽  
Shuang Tian ◽  
Xiaojuan Zhang ◽  
Benli Yu ◽  
Jiajun Ma ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107781
Author(s):  
Wei Sun ◽  
Shushuai Liu ◽  
Fuqiang Guo ◽  
Dongting Wu ◽  
Yongang Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107775
Author(s):  
Jinhu Long ◽  
Hongxiang Chang ◽  
Yuqiu Zhang ◽  
Tianyue Hou ◽  
Qi Chang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 149 ◽  
pp. 107802
Author(s):  
Harith Ahmad ◽  
Hissah Saedoon Albaqawi ◽  
Rizal Ramli ◽  
Muhamad Zharif Samion ◽  
Norazriena Yusoff ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 148 ◽  
pp. 107764
Author(s):  
Kun Zhao ◽  
Wei Yan ◽  
Menglin Liu ◽  
Lisha Wang ◽  
Huanxin Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107681
Author(s):  
Chonghao Wu ◽  
Yong Yao ◽  
Qianchao Wu ◽  
Yu Yang ◽  
Zheng Wu ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 149 ◽  
pp. 107859
Author(s):  
Zhenghu Chang ◽  
Lingdi Kong ◽  
Yulong Cao ◽  
Ai Liu ◽  
Ziwei Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 147 ◽  
pp. 107598
Author(s):  
Hsin-Ju Peng ◽  
Zhen-Ying Li ◽  
Shwu-Yun Tsay ◽  
Yu-Feng Song ◽  
Han Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document