scholarly journals Complete mitochondrial genome sequence of Abraximorpha davidii (Lepidoptera: Hesperiidae: Tagiadinae)

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 161-163
Author(s):  
Yunxiang Liu ◽  
Wenrong Xian ◽  
Yongqiang Ma ◽  
Hong Zhou
2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 621-622
Author(s):  
Wajeeda Tabasum ◽  
Ara Sreenivas ◽  
Kesav Kumar Bheemavarapu ◽  
Tirupathi Rao Golla ◽  
Ajay Gaur

2020 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 3859-3860
Author(s):  
Shuai Li ◽  
Wei-Rui Wang ◽  
Yu-Feng Zhou ◽  
Li-Kun Zhong ◽  
Yan Jiang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document