Photonic Generation of Multi-format Radar Waveforms Based on an Integrated Silicon IQ Modulator

Author(s):  
Wei Li ◽  
Xi Xiao ◽  
Lu Wang ◽  
Yuguang Zhang ◽  
Dong Wang ◽  
...  
2018 ◽  
Vol E101.B (6) ◽  
pp. 1503-1512
Author(s):  
Takaaki KISHIGAMI ◽  
Hidekuni YOMO ◽  
Naoya YOSOKU ◽  
Akihiko MATSUOKA ◽  
Junji SATO
Keyword(s):  

2020 ◽  
Vol 32 (17) ◽  
pp. 1037-1040
Author(s):  
Hao Zhang ◽  
Fangzheng Zhang ◽  
Shilong Pan ◽  
Xingwei Ye ◽  
Shifeng Liu ◽  
...  
Keyword(s):  

2016 ◽  
Vol 8 (5) ◽  
pp. 1-8 ◽  
Author(s):  
Shi Jia ◽  
Xianbin Yu ◽  
Hao Hu ◽  
Jinlong Yu ◽  
Toshio Morioka ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document