IEEE Photonics Technology Letters
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

21253
(FIVE YEARS 1672)

H-INDEX

141
(FIVE YEARS 11)

Published By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

1941-0174, 1041-1135

Author(s):  
Jiangyong He ◽  
Caiyun Li ◽  
Pan Wang ◽  
Congcong Liu ◽  
Yange Liu ◽  
...  

Author(s):  
Chenyue Sun ◽  
Hui Guo ◽  
Lei Yuan ◽  
Haohang Yang ◽  
Xiaoyan Tang ◽  
...  
Keyword(s):  

Author(s):  
Dongfang Lan ◽  
Tonglei Cheng ◽  
Yunhan Qu ◽  
Xuenan Zhang ◽  
Xin Yan ◽  
...  

Author(s):  
Teng Zhang ◽  
Wanxin Zheng ◽  
Kai Feng ◽  
Dong Wang ◽  
Bin Xu ◽  
...  
Keyword(s):  

Author(s):  
Frederic Du-Burck ◽  
Karim Manamanni ◽  
Tatiana Steshchenko ◽  
Amine Chaouche Ramdane ◽  
Vincent Roncin

Author(s):  
Abel Lorences-Riesgo ◽  
Dylan Le Gac ◽  
Marti Sales-Llopis ◽  
Sami Mumtaz ◽  
Celestino S. Martins ◽  
...  

Author(s):  
Zhiyan Zhou ◽  
Zhaoyang Zhang ◽  
Qikai Huang ◽  
Yuehai Wang ◽  
Hui Yu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document