cross section
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

41004
(FIVE YEARS 8322)

H-INDEX

189
(FIVE YEARS 27)

2022 ◽  
Vol 121 ◽  
pp. 104332
Author(s):  
Wenxiao Sun ◽  
Jian Wang ◽  
Fengxiang Jin ◽  
Youyuan Li ◽  
Yikun Yang

2022 ◽  
Vol 51 ◽  
pp. 101843
Author(s):  
Yacine Khetib ◽  
Hala M. Abo-Dief ◽  
Abdullah K. Alanazi ◽  
S. Mohammad Sajadi ◽  
Rasool Kalbasi ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 166 ◽  
pp. 108739
Author(s):  
Jiaju Hu ◽  
Bin Zhang ◽  
Cong Liu ◽  
Ni Dai ◽  
Yixue Chen

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document