Thin-Walled Structures
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6480
(FIVE YEARS 2126)

H-INDEX

81
(FIVE YEARS 25)

Published By Elsevier

0263-8231

2022 ◽  
Vol 172 ◽  
pp. 108856
Author(s):  
Prasant Kumar Swain ◽  
Pratik Tiwari ◽  
Dipak Kumar Maiti ◽  
Bhrigu Nath Singh ◽  
Damodar Maity

2022 ◽  
Vol 172 ◽  
pp. 108842
Author(s):  
Liya Li ◽  
Nicolas Boissonnade

2022 ◽  
Vol 172 ◽  
pp. 108752
Author(s):  
Yaping Tan ◽  
Zhengxiang Huang ◽  
Qiangqiang Xiao ◽  
Xudong Zu ◽  
Mengwen Xu

2022 ◽  
Vol 172 ◽  
pp. 108858
Author(s):  
Viktor Gribniak ◽  
Arvydas Rimkus ◽  
Ieva Misiūnaitė ◽  
Tautvydas Zakaras

2022 ◽  
Vol 172 ◽  
pp. 108868
Author(s):  
Zhi-jia Zhang ◽  
Yong-jing Wang ◽  
Lei Huang ◽  
Yue Fu ◽  
Zi-qiang Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 172 ◽  
pp. 108880
Author(s):  
Tianlin Chen ◽  
Hong Zhang ◽  
Wenhui Ren ◽  
Dongyan Shi ◽  
Bo Huang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document