vortex induced vibration
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

1191
(FIVE YEARS 582)

H-INDEX

43
(FIVE YEARS 17)

2022 ◽  
Vol 27 (3) ◽  
Author(s):  
Yuxuan Yan ◽  
Tomomi Yagi ◽  
Kyohei Noguchi ◽  
Yasuaki Ito ◽  
Ryo Shimada

2022 ◽  
Vol 109 ◽  
pp. 103480
Author(s):  
Chaoqun Wang ◽  
Qing Wen ◽  
Shuai Zhou ◽  
Xugang Hua ◽  
Zhiwen Huang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document