experimental investigation
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

45657
(FIVE YEARS 11261)

H-INDEX

170
(FIVE YEARS 33)

2022 ◽  
Vol 167 ◽  
pp. 108548
Author(s):  
Zhenkun Zeng ◽  
Dayi Zhang ◽  
Ruoyun Tong ◽  
Hao Xu

Author(s):  
Pushpanjay K. Singh ◽  
M. Renganathan ◽  
Harekrishna Yadav ◽  
Santosh K. Sahu ◽  
Prabhat K. Upadhyay ◽  
...  

Energy ◽  
2022 ◽  
Vol 244 ◽  
pp. 123126
Author(s):  
Ligeng Li ◽  
Hua Tian ◽  
Lingfeng Shi ◽  
Yonghao Zhang ◽  
Guangdai Huang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 281-289
Author(s):  
Ming-kun Pang ◽  
Tian-jun Zhang ◽  
Yang Li ◽  
Shuang Song

2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 110087
Author(s):  
Yi-Bo Li ◽  
Qing-Huan Deng ◽  
Tao Huang ◽  
Ya-Qian Zhang ◽  
Wanfen Pu ◽  
...  

Teknik Dergi ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Rasoul DANESHFARAZ ◽  
Sina SADEGHFAM ◽  
Vadoud HASANNİYA ◽  
John ABRAHAM ◽  
Reza NOROUZİ

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document