first principles study
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

10519
(FIVE YEARS 3268)

H-INDEX

137
(FIVE YEARS 31)

2022 ◽  
Vol 717 ◽  
pp. 122000
Author(s):  
Xilin Zhang ◽  
Xiaodong Li ◽  
Weichao Wang ◽  
Zongxian Yang

2022 ◽  
Vol 141 ◽  
pp. 106424
Author(s):  
M.U. Ashraf ◽  
Haya Khan ◽  
M. Munawar ◽  
Haleem Ud Din ◽  
M. Idrees ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 141 ◽  
pp. 106446
Author(s):  
Wenya Zhai ◽  
Lanwei Li ◽  
Mengmeng Zhao ◽  
Qiuyuan Hu ◽  
Jingyu Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 904-910
Author(s):  
Aina Gong ◽  
Yue Feng ◽  
Chi Liu ◽  
Jiaojiao Chen ◽  
Zhenjia Wang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document