European Journal of Medicinal Chemistry
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

14355
(FIVE YEARS 4160)

H-INDEX

138
(FIVE YEARS 45)

Published By Elsevier

0223-5234, 0223-5234

2022 ◽  
Vol 230 ◽  
pp. 114107
Author(s):  
Xin Deng ◽  
Qianqian Qiu ◽  
Baowei Yang ◽  
Xuekun Wang ◽  
Wenlong Huang ◽  
...  

Author(s):  
Renshuai Zhang ◽  
Wenjing Liu ◽  
Jun Zeng ◽  
Jingsen Meng ◽  
Hongfei Jiang ◽  
...  

Author(s):  
Shi-Hui Huang ◽  
Ran Cao ◽  
Qian-Wen Lin ◽  
Shi-Qi Wu ◽  
Ling-Li Gao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document