Applied Catalysis B Environmental
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

14376
(FIVE YEARS 3674)

H-INDEX

240
(FIVE YEARS 71)

Published By Elsevier

0926-3373

2022 ◽  
Vol 304 ◽  
pp. 120993
Author(s):  
Chunming Yang ◽  
Lihai Zhou ◽  
Chuantao Wang ◽  
Wen Duan ◽  
Le Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 304 ◽  
pp. 120983
Author(s):  
Yidong Han ◽  
Jie Wu ◽  
Yi Li ◽  
Xiaoqing Gu ◽  
Tiwei He ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 304 ◽  
pp. 120987
Author(s):  
Shumaila Ibraheem ◽  
Ghulam Yasin ◽  
Anuj Kumar ◽  
Muhammad Asim Mushtaq ◽  
Sehrish Ibrahim ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 304 ◽  
pp. 120980
Author(s):  
Mengdi Sun ◽  
Bo Liu ◽  
Weihua Han ◽  
Zemin Zhang ◽  
Mingzheng Xie

2022 ◽  
Vol 301 ◽  
pp. 120785
Author(s):  
Xiaoliang Zhao ◽  
Xuezheng Yu ◽  
Shishan Xin ◽  
Shuai Chen ◽  
Chaosheng Bao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 301 ◽  
pp. 120782
Author(s):  
Fanpeng Kong ◽  
Rutong Si ◽  
Ning Chen ◽  
Qi Wang ◽  
Junjie Li ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document