co2 reduction
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4348
(FIVE YEARS 2686)

H-INDEX

128
(FIVE YEARS 48)

2022 ◽  
Vol 454 ◽  
pp. 214340
Author(s):  
Abebe Reda Woldu ◽  
Zanling Huang ◽  
Pengxiang Zhao ◽  
Liangsheng Hu ◽  
Didier Astruc

2022 ◽  
Vol 57 ◽  
pp. 101883
Author(s):  
Xiaoxu Xuan ◽  
Mengjie Wang ◽  
Meng Zhang ◽  
Yusuf Valentino Kaneti ◽  
Xingtao Xu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 607 ◽  
pp. 1180-1188
Author(s):  
Ahmed Mahmoud Idris ◽  
Xinyan Jiang ◽  
Jun Tan ◽  
Zhenzhi Cai ◽  
Xiaodan Lou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 154 ◽  
pp. 111811
Author(s):  
Yinshan Liu ◽  
Yuanfeng Wang ◽  
Chengcheng Shi ◽  
Weijun Zhang ◽  
Wei Luo ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 375 ◽  
pp. 115833
Author(s):  
Elena Marzia Sala ◽  
Nicola Mazzanti ◽  
Mogens Bjerg Mogensen ◽  
Christodoulos Chatzichristodoulou

2022 ◽  
Vol 607 ◽  
pp. 312-322
Author(s):  
Fang Wang ◽  
Haidong Zhang ◽  
Zhengguo Zhang ◽  
Qingxiang Ma ◽  
Chao Kong ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132022
Author(s):  
Mu Liu ◽  
Xiaolei Bao ◽  
Fahao Ma ◽  
Minrui Wang ◽  
Liren Zheng ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document