electric field
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

47656
(FIVE YEARS 8378)

H-INDEX

208
(FIVE YEARS 26)

2022 ◽  
Vol 304 ◽  
pp. 120980
Author(s):  
Mengdi Sun ◽  
Bo Liu ◽  
Weihua Han ◽  
Zemin Zhang ◽  
Mingzheng Xie

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101314
Author(s):  
Rencheng Zhuang ◽  
Dekai Zhou ◽  
Xiaocong Chang ◽  
Yi Mo ◽  
Guangyu Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 36 ◽  
pp. 100744
Author(s):  
Zhijie Yuan ◽  
Mengyuan Wu ◽  
Yingshuang Meng ◽  
Yuchao Niu ◽  
Wu Xiao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document