carbon dots
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

5800
(FIVE YEARS 4257)

H-INDEX

147
(FIVE YEARS 59)

2022 ◽  
Vol 374 ◽  
pp. 131768
Author(s):  
Min Yu ◽  
Hui Zhang ◽  
Yingnan Liu ◽  
Yalan Zhang ◽  
Minghui Shang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101286
Author(s):  
Rajkumar Bandi ◽  
Madhusudhan Alle ◽  
Ramakrishna Dadigala ◽  
Chan-Woo Park ◽  
Song-Yi Han ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 304 ◽  
pp. 120983
Author(s):  
Yidong Han ◽  
Jie Wu ◽  
Yi Li ◽  
Xiaoqing Gu ◽  
Tiwei He ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 206 ◽  
pp. 112631
Author(s):  
Truong Thi Vu Nu ◽  
Nhu Hoa Thi Tran ◽  
Phuoc Loc Truong ◽  
Bach Thang Phan ◽  
Minh Tuan Nguyen Dinh ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document