Marine Structures
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

1770
(FIVE YEARS 489)

H-INDEX

51
(FIVE YEARS 12)

Published By Elsevier

0951-8339

2022 ◽  
Vol 82 ◽  
pp. 103149
Author(s):  
Qijia Shi ◽  
Daolin Xu ◽  
Haicheng Zhang ◽  
Huai Zhao ◽  
Jun Ding ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 82 ◽  
pp. 103147
Author(s):  
Yidu Bu ◽  
Lu Yang ◽  
Zhenxing Zhu ◽  
Facheng Wang
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 82 ◽  
pp. 103127
Author(s):  
Huidong Zhang ◽  
Xinmei Liao ◽  
Hongda Shi ◽  
Alexander Babanin ◽  
Carlos Guedes Soares
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 82 ◽  
pp. 103148
Author(s):  
Fanxu Zeng ◽  
Ningchuan Zhang ◽  
Guoxing Huang ◽  
Qian Gu ◽  
Wenbo Pan
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 82 ◽  
pp. 103128
Author(s):  
Mikkel Løvenskjold Larsen ◽  
Vikas Arora ◽  
Sondipon Adhikari ◽  
Henrik Bisgaard Clausen
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 82 ◽  
pp. 103144
Author(s):  
Rodrigo Provasi ◽  
Fernando Geremias Toni ◽  
Clóvis de Arruda Martins

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document