China Communications
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

2317
(FIVE YEARS 1155)

H-INDEX

31
(FIVE YEARS 17)

Published By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

1673-5447
Updated Thursday, 30 December 2021

2021 ◽  
Vol 18 (12) ◽  
pp. 230-251
Author(s):  
Wenjun Xu ◽  
Wei Chen ◽  
Yongjian Fan ◽  
Zhi Zhang ◽  
Xinxin Shi

2021 ◽  
Vol 18 (12) ◽  
pp. 297-314
Author(s):  
Zhonghua Zhang ◽  
Jie Feng ◽  
Qingqi Pei ◽  
Le Wang ◽  
Lichuan Ma

2021 ◽  
Vol 18 (12) ◽  
pp. 51-64
Author(s):  
Gao Li ◽  
Wei Wang ◽  
Guoru Ding ◽  
Qihui Wu ◽  
Zitong Liu

2021 ◽  
Vol 18 (12) ◽  
pp. 219-229
Author(s):  
Sanjun Liu ◽  
Guangming Gan
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 18 (12) ◽  
pp. i-ii

2021 ◽  
Vol 18 (12) ◽  
pp. 1-36
Author(s):  
Jiyu Jiao ◽  
Xuehong Sun ◽  
Liang Fang ◽  
Jiafeng Lyu

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document