Journal of the American Chemical Society
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

202064
(FIVE YEARS 7893)

H-INDEX

659
(FIVE YEARS 69)

Published By American Chemical Society

1520-5126, 0002-7863

Author(s):  
Liudan Jiang ◽  
Jiayong Yin ◽  
Maoxiang Qian ◽  
Shaoqin Rong ◽  
Shengqi Zhang ◽  
...  

Author(s):  
Siyao Wang ◽  
Qingqing Zhou ◽  
Yunxue Li ◽  
Bingcheng Wei ◽  
Xinliang Liu ◽  
...  

Author(s):  
Jiecheng Ji ◽  
Xueqin Wei ◽  
Wanhua Wu ◽  
Chunying Fan ◽  
Dayang Zhou ◽  
...  

Author(s):  
Yubo Luo ◽  
Zheng Ma ◽  
Shiqiang Hao ◽  
Songting Cai ◽  
Zhong-Zhen Luo ◽  
...  

Author(s):  
Nasrollah Rezaei-Ghaleh ◽  
Jaime Agudo-Canalejo ◽  
Christian Griesinger ◽  
Ramin Golestanian

Author(s):  
Jin-Yue Zeng ◽  
Xiao-Shuang Wang ◽  
Bo-Ru Xie ◽  
Qian-Ru Li ◽  
Xian-Zheng Zhang

Author(s):  
Shang-Zheng Sun ◽  
Yue-Ming Cai ◽  
De-Liang Zhang ◽  
Jia-Bao Wang ◽  
Hong-Qing Yao ◽  
...  

Author(s):  
Emilien Le Saux ◽  
Margherita Zanini ◽  
Paolo Melchiorre

Author(s):  
Alexandra A. Koegel ◽  
Eve M. Mozur ◽  
Iain W. H. Oswald ◽  
Niina H. Jalarvo ◽  
Timothy R. Prisk ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document