Chinese Journal of Chemistry
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

7708
(FIVE YEARS 1590)

H-INDEX

36
(FIVE YEARS 25)

Published By Wiley (John Wiley & Sons)

1614-7065, 1001-604x
Updated Sunday, 26 September 2021

Author(s):  
Juan Liu ◽  
Xiao‐Wen Sun ◽  
Ting‐Ting Huang ◽  
You‐Ming Zhang ◽  
Hong Yao ◽  
...  

Author(s):  
Yu‐Peng Huang ◽  
Yijie Xia ◽  
Lijiang Yang ◽  
Jiachen Wei ◽  
Yi Isaac Yang ◽  
...  

Author(s):  
Wenbo Wang ◽  
Lijun Feng ◽  
Xinqiang Hua ◽  
Chengshan Yuan ◽  
Xiangfeng Shao
Keyword(s):  

Author(s):  
Peng Wang ◽  
Tao Chen ◽  
Xuesong Zhang ◽  
Wei Duan ◽  
Chongyuan Zhang ◽  
...  
Keyword(s):  

Author(s):  
Xue Dong ◽  
Zhipeng Wang ◽  
Qiang Yan ◽  
Jing Chen ◽  
Xiaogui Feng ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 39 (10) ◽  
pp. 2645-2657

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document