ANN-based vibration control of an aerial refueling hose system with input nonlinearity and prescribed output constraints

Author(s):  
Zhijie Liu ◽  
Jinyuan Liang ◽  
Shuang Zhang ◽  
Erdal Kayacan
Author(s):  
Zhijie Liu ◽  
Xiuyu He ◽  
Zhijia Zhao ◽  
Choon Ki Ahn ◽  
Han-Xiong Li

2016 ◽  
Vol 85 (4) ◽  
pp. 2673-2686 ◽  
Author(s):  
Tingting Meng ◽  
Wei He ◽  
Hong Yang ◽  
Jin-Kun Liu ◽  
Wei You

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document