Aerospace Science and Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

5559
(FIVE YEARS 2331)

H-INDEX

70
(FIVE YEARS 22)

Published By Elsevier

1270-9638

2022 ◽  
pp. 107334
Author(s):  
Yan Wang ◽  
Jinhui Yang ◽  
Guobiao Cai ◽  
Zhaohui Wang ◽  
Jie Fang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 120 ◽  
pp. 107268
Author(s):  
Dayuan Gao ◽  
Xiao Wei ◽  
Jianzhong Liu ◽  
Wei Cao ◽  
Jifei Yuan ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 107347
Author(s):  
Liyue Wang ◽  
Cong Wang ◽  
Shuyue Wang ◽  
Gang Sun ◽  
Bo You ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document