oxide fuel
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

15127
(FIVE YEARS 3697)

H-INDEX

169
(FIVE YEARS 32)

2022 ◽  
Vol 51 ◽  
pp. 101959
Author(s):  
Lauren N. Rupiper ◽  
Brent B. Skabelund ◽  
Rhushikesh Ghotkar ◽  
Ryan J. Milcarek

2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 118404
Author(s):  
Bo Liang ◽  
Yue Yao ◽  
Jin Guo ◽  
Huazheng Yang ◽  
Jiajiang Liang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 307 ◽  
pp. 118214
Author(s):  
Jianhua Jiang ◽  
Renjie Zhou ◽  
Hao Xu ◽  
Hao Wang ◽  
Ping Wu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 254 ◽  
pp. 115222
Author(s):  
Brent B. Skabelund ◽  
Hisashi Nakamura ◽  
Takuya Tezuka ◽  
Kaoru Maruta ◽  
Jeongmin Ahn ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 521 ◽  
pp. 230907
Author(s):  
Mingchao Su ◽  
Daoming Huan ◽  
Xueyu Hu ◽  
Kang Zhu ◽  
Ranran Peng ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document