mechanical property
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

5101
(FIVE YEARS 1210)

H-INDEX

81
(FIVE YEARS 18)

2022 ◽  
Vol 140 ◽  
pp. 106374
Author(s):  
Yuan Ai ◽  
Xiaowei Liu ◽  
Baoshuo Yang ◽  
Qian Li ◽  
Sheng Liu

2022 ◽  
Vol 104 ◽  
pp. 285-291
Author(s):  
Seungmi Kwak ◽  
Jaehwang Kim ◽  
Hongsheng Ding ◽  
Xuesong Xu ◽  
Ruirun Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 578 ◽  
pp. 121358
Author(s):  
Z.J. Wang ◽  
Y.D. Guan ◽  
Y.Z. Jiang ◽  
P. Lv ◽  
Z. Sun ◽  
...  

Author(s):  
Weina Guo ◽  
Yantao Gao ◽  
Wenfeng Hu ◽  
Xiangji Wu ◽  
Haijun Zhou

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document