molecular dynamics
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

64262
(FIVE YEARS 13412)

H-INDEX

277
(FIVE YEARS 29)

2022 ◽  
Vol 237 ◽  
pp. 111865
Author(s):  
Han Liu ◽  
Jinhu Liang ◽  
Ruining He ◽  
Xiaoxia Li ◽  
Mo Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 142 ◽  
pp. 107444
Author(s):  
Zhi Hui Sun ◽  
Jie Zhang ◽  
Gao Xin Xin ◽  
Lu Xie ◽  
Li Chun Yang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122938
Author(s):  
Yang Feng ◽  
Jirui Hou ◽  
Yulong Yang ◽  
Shuting Wang ◽  
Dongsen Wang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 313 ◽  
pp. 123056
Author(s):  
Oleg N. Kadkin ◽  
Anastasiya N. Mikhailova ◽  
Nail R. Khafizov ◽  
Chengdong Yuan ◽  
Mikhail A. Varfolomeev

2022 ◽  
Vol 579 ◽  
pp. 121370
Author(s):  
Fumiya Noritake ◽  
Tomoko Sato ◽  
Akane Yamamoto ◽  
Daisuke Wakabayashi ◽  
Satoru Urakawa ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document