one pot
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

41721
(FIVE YEARS 7986)

H-INDEX

178
(FIVE YEARS 34)

2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 131404
Author(s):  
Stevan Stojadinović ◽  
Nenad Radić ◽  
Rastko Vasilić ◽  
Nenad Tadić

2022 ◽  
Vol 176 ◽  
pp. 114387
Author(s):  
Liping Tan ◽  
Yongchao Zhang ◽  
Weihua Zhang ◽  
Rongwen Zhao ◽  
Yue Ru ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132071
Author(s):  
Hongxu Chen ◽  
Jiatao Xu ◽  
Hailong Lin ◽  
Zihan Wang ◽  
Zhidan Liu
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 430 ◽  
pp. 132771
Author(s):  
Ding Jiang ◽  
Meng Wei ◽  
Xiaojiao Du ◽  
Ming Qin ◽  
Xueling Shan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 248 ◽  
pp. 117167
Author(s):  
Xiaoyan Chen ◽  
Fan Wang ◽  
Qiang Yu ◽  
Shijie Liu ◽  
Wen Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 520 ◽  
pp. 230812
Author(s):  
Dandan Hu ◽  
Jun-Qi Zhang ◽  
Xiang Wang ◽  
Jinyu Song ◽  
Xufeng Lin ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 122108
Author(s):  
Heng Xie ◽  
Daobing Shu ◽  
Tianhu Chen ◽  
Haibo Liu ◽  
Xuehua Zou ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document