quantum dots
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

48452
(FIVE YEARS 10606)

H-INDEX

312
(FIVE YEARS 47)

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133906
Author(s):  
Pan Xu ◽  
Mei-Yan Yan ◽  
Shan-Shan Yu ◽  
Xiao-Yu Liu ◽  
Jing-Min Fan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163128
Author(s):  
Yue Lian ◽  
Ning Yang ◽  
Yongqing bai ◽  
Dawei Wang ◽  
Haishui Yan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 141 ◽  
pp. 106400
Author(s):  
K.A. Rodríguez-Magdaleno ◽  
R. Pérez-Álvarez ◽  
F. Ungan ◽  
J.C. Martínez-Orozco

2022 ◽  
Vol 116 ◽  
pp. 163-174
Author(s):  
Mingjie Zhang ◽  
Gang Yang ◽  
Shuai Liu ◽  
Jiahui Yu ◽  
Hongzhe Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document