Fuel
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

28842
(FIVE YEARS 8510)

H-INDEX

200
(FIVE YEARS 42)

Published By Elsevier

0016-2361

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122898
Author(s):  
Qingfeng Wang ◽  
Dan Wang ◽  
Zhonggen Li ◽  
Leilei Fan ◽  
Leiming Zhang ◽  
...  
Keyword(s):  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122830
Author(s):  
Ming Li ◽  
Abraham Rojas Zuniga ◽  
Paul L. Stanwix ◽  
Zachary M. Aman ◽  
Eric F. May ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123070
Author(s):  
Debanjan Chandra ◽  
Vikram Vishal ◽  
Jitendra Bahadur ◽  
Ashish Kumar Agrawal ◽  
Avik Das ◽  
...  
Keyword(s):  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123078
Author(s):  
Yonghong Yan ◽  
Wenkun Zhu ◽  
Rui Sun ◽  
Liutao Sun ◽  
Dengke Chen ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122775
Author(s):  
Yiyu Lu ◽  
Jie Liu ◽  
Jiren Tang ◽  
Xiang Ao ◽  
Honglian Li ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122793
Author(s):  
Javier A. Jimenez Forero ◽  
Tuyen H.T. Tran ◽  
Tana Tana ◽  
Adrian Baker ◽  
Jorge Beltramini ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122841
Author(s):  
Ranjna Sirohi ◽  
Hong Il Choi ◽  
Sang Jun Sim
Keyword(s):  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123061
Author(s):  
Shiwei Ge ◽  
Xiaoqing Liu ◽  
Jun Liu ◽  
Hao Liu ◽  
Haiyan Liu ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123094
Author(s):  
Afzal Ahmed Dar ◽  
Javaria Hameed ◽  
Chunhui Huo ◽  
Muddassar Sarfraz ◽  
Gadah Albasher ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document