metal ions
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

22946
(FIVE YEARS 3926)

H-INDEX

207
(FIVE YEARS 33)

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133909
Author(s):  
Alaa Shaheen ◽  
Salwa AlBadi ◽  
Botagoz Zhuman ◽  
Hanifa Taher ◽  
Fawzi Banat ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 115 ◽  
pp. 392-402
Author(s):  
Zexiu An ◽  
Jianfei Sun ◽  
Qiong Mei ◽  
Bo Wei ◽  
Mingxue Li ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 123002
Author(s):  
Nail R. Khafizov ◽  
Timur I. Madzhidov ◽  
Chengdong Yuan ◽  
Mikhail A. Varfolomeev ◽  
Oleg N. Kadkin

2022 ◽  
Vol 176 ◽  
pp. 114304
Author(s):  
Ya-Hong Zhu ◽  
Qiang Zhang ◽  
Guo-Tao Sun ◽  
Chang-Zhou Chen ◽  
Ming-Qiang Zhu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 176 ◽  
pp. 114387
Author(s):  
Liping Tan ◽  
Yongchao Zhang ◽  
Weihua Zhang ◽  
Rongwen Zhao ◽  
Yue Ru ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 131450
Author(s):  
Jie Xiong ◽  
Young dong Noh ◽  
Wenyan Huang ◽  
Sridhar Komarneni

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document