nitrogen doped
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

11526
(FIVE YEARS 5628)

H-INDEX

224
(FIVE YEARS 79)

2022 ◽  
Vol 376 ◽  
pp. 115854
Author(s):  
Chunjian Xue ◽  
Yinpeng Liu ◽  
Jinlian Zhao ◽  
Xiying Li ◽  
Jiwei Zhang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123100
Author(s):  
Yue-Qin Yang ◽  
Ling-Ping Xiao ◽  
Wen-Zhe Xiao ◽  
Xiao-Ying Li ◽  
Qiang Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 204 ◽  
pp. 112060
Author(s):  
Rui Luo ◽  
Junwen Wu ◽  
Jing Zhao ◽  
Dong Fang ◽  
Zongtang Liu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document