Chemical Engineering Journal
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

30950
(FIVE YEARS 14001)

H-INDEX

211
(FIVE YEARS 68)

Published By Elsevier

1385-8947

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133982
Author(s):  
Yang Ren ◽  
Xucai Yin ◽  
Rang Xiao ◽  
Tiansheng Mu ◽  
Hua Huo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133983
Author(s):  
Yan Wang ◽  
Feifei Wang ◽  
Lunyu Zhao ◽  
Zhiping Mao ◽  
Xueling Feng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133985
Author(s):  
Zhiqiang Lan ◽  
Hong Fu ◽  
Ruolin Zhao ◽  
Haizhen Liu ◽  
Wenzheng Zhou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133939
Author(s):  
Langyu Liu ◽  
Shaokun Jiang ◽  
Chunying Zhu ◽  
Youguang Ma ◽  
Taotao Fu
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133909
Author(s):  
Alaa Shaheen ◽  
Salwa AlBadi ◽  
Botagoz Zhuman ◽  
Hanifa Taher ◽  
Fawzi Banat ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133999
Author(s):  
Yunpeng Zhou ◽  
Jieyu Chen ◽  
Ning Jiang ◽  
Fei Guo ◽  
Bo Yang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 431 ◽  
pp. 133998
Author(s):  
Yoon-Ho Hwang ◽  
Taewoong Um ◽  
Gwang-Noh Ahn ◽  
Dong-Pyo Kim ◽  
Hyomin Lee

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document