water separation
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3016
(FIVE YEARS 2170)

H-INDEX

104
(FIVE YEARS 62)

Desalination ◽  
2022 ◽  
Vol 526 ◽  
pp. 115536
Author(s):  
Yanhua Zhao ◽  
Jiaxin Guo ◽  
Yuchao Li ◽  
Xinning Zhang ◽  
Alicia Kyoungjin An ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 46 ◽  
pp. 102561
Author(s):  
Jingming Zhao ◽  
Yuying Deng ◽  
Min Dai ◽  
Yanni Wu ◽  
Imran Ali ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 118 ◽  
pp. 112-121
Author(s):  
Yongjiao Xiong ◽  
Xiangfeng Huang ◽  
Lexue Li ◽  
Wanqi Liu ◽  
Jialu Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 284 ◽  
pp. 120267
Author(s):  
Qian Geng ◽  
Senjie Dong ◽  
Yajian Li ◽  
Huizhi Wu ◽  
Xiao Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 163 ◽  
pp. 106671
Author(s):  
Gang Huang ◽  
Liang Huo ◽  
Yikai Jin ◽  
Shuaijie Yuan ◽  
Ruixi Zhao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document