time delay
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

21531
(FIVE YEARS 3958)

H-INDEX

160
(FIVE YEARS 25)

Automatica ◽  
2022 ◽  
Vol 137 ◽  
pp. 110126
Author(s):  
Jin Zhang ◽  
Emilia Fridman
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 419 ◽  
pp. 126860
Author(s):  
Xiuwen Fu ◽  
Zhaoliang Sheng ◽  
Chong Lin ◽  
Bing Chen

2022 ◽  
Vol 418 ◽  
pp. 126838
Author(s):  
Fengqiang Gao ◽  
Yuyue Yan ◽  
Zhihao Chen ◽  
Linxiao Zheng ◽  
Huan Ren

2022 ◽  
Vol 151 ◽  
pp. 106938
Author(s):  
Hanzhong Wu ◽  
Panpan Wang ◽  
Peng Hao ◽  
Yuanbo Du ◽  
Yujie Tan ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document