epoxy coatings
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

682
(FIVE YEARS 247)

H-INDEX

49
(FIVE YEARS 12)

2022 ◽  
Vol 163 ◽  
pp. 106655
Author(s):  
Yuqin Tian ◽  
Weishan Wang ◽  
Li Zhong ◽  
Xiang Jiang ◽  
Xinya Zhang

2022 ◽  
Vol 162 ◽  
pp. 106598
Author(s):  
Chunlin Chen ◽  
Guoqing Xiao ◽  
Fei Zhong ◽  
Shaotang Dong ◽  
Zhengwei Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 162 ◽  
pp. 106558
Author(s):  
Oussama Boumezgane ◽  
Raffaella Suriano ◽  
Michele Fedel ◽  
Claudio Tonelli ◽  
Flavio Deflorian ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 46 ◽  
pp. 100580
Author(s):  
Runzhi Wei ◽  
Zheng Liu ◽  
Wenchang Wei ◽  
Sheng Wang ◽  
Yi-ju Lv ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 275 ◽  
pp. 125228
Author(s):  
Emerson Colonetti ◽  
Renan Rovani ◽  
José Luiz Westrup ◽  
Rodrigo Cercená ◽  
Maykon Cargnin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document