graphene oxide
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

41740
(FIVE YEARS 17309)

H-INDEX

313
(FIVE YEARS 50)

2022 ◽  
Vol 167 ◽  
pp. 107364
Author(s):  
Qihua Wang ◽  
Nan Zhang ◽  
Chunhui Qu ◽  
Song Li ◽  
Lihe Guo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 48 ◽  
pp. 103962
Author(s):  
Antony R. Thiruppathi ◽  
Joshua van der Zalm ◽  
Libin Zeng ◽  
Michael Salverda ◽  
Peter C. Wood ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 118 ◽  
pp. 67-75
Author(s):  
Jianfeng Zhang ◽  
Shichang Wei ◽  
Zhenxing Liu ◽  
Huang Tang ◽  
Xiaoguang Meng ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document