self healing
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

11358
(FIVE YEARS 4882)

H-INDEX

174
(FIVE YEARS 41)

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101342
Author(s):  
Di Qin ◽  
Andi Zhang ◽  
Na Wang ◽  
Yingxia Yao ◽  
Xiguang Chen ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 23 ◽  
pp. 100730
Author(s):  
Ruiqi Li ◽  
Lixue Yang ◽  
Changqing Zhou ◽  
Guoli Zhang ◽  
Jiaxiang Tian ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101254
Author(s):  
Yannan Li ◽  
Juan Ge ◽  
Meng Luo ◽  
Wen Niu ◽  
Xiangwei Ling ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 164 ◽  
pp. 106694
Author(s):  
Dashuai Yan ◽  
Zhenhua Zhang ◽  
Wenjia Zhang ◽  
Yanli Wang ◽  
Meng Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document