waterborne epoxy
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

266
(FIVE YEARS 207)

H-INDEX

21
(FIVE YEARS 16)

2022 ◽  
Vol 163 ◽  
pp. 106655
Author(s):  
Yuqin Tian ◽  
Weishan Wang ◽  
Li Zhong ◽  
Xiang Jiang ◽  
Xinya Zhang

2022 ◽  
Vol 275 ◽  
pp. 125228
Author(s):  
Emerson Colonetti ◽  
Renan Rovani ◽  
José Luiz Westrup ◽  
Rodrigo Cercená ◽  
Maykon Cargnin ◽  
...  

Author(s):  
Gongwen Tang ◽  
Xiangyu Hou ◽  
Yi Wang ◽  
Zhishan Yan ◽  
Tingting Ren ◽  
...  

Author(s):  
Ying‐Chi Huang ◽  
Li‐Ting Wang ◽  
Shu‐Wei Hsu ◽  
Tai‐Fu Lin ◽  
Ying‐Chih Liao ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 161 ◽  
pp. 106478
Author(s):  
Sihao Li ◽  
Haowei Huang ◽  
Fan Chen ◽  
Xiaoling He ◽  
Yanqi Ma ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document