flame retardant
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

6929
(FIVE YEARS 2189)

H-INDEX

117
(FIVE YEARS 24)

2022 ◽  
Vol 430 ◽  
pp. 132854
Author(s):  
Xiaolei Luo ◽  
Ziyan Li ◽  
Junyan Shen ◽  
Lin Liu ◽  
Hao Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 176 ◽  
pp. 114364
Author(s):  
Kaihao Wang ◽  
Dan Meng ◽  
Shuheng Wang ◽  
Jun Sun ◽  
Hongfei Li ◽  
...  
Keyword(s):  

Cellulose ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
Xianwen Yang ◽  
Xiaohui Liu ◽  
Xuan Yang ◽  
Qiuyan Zhang ◽  
Yunbo Zheng ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document