oxygen vacancies
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

3835
(FIVE YEARS 1697)

H-INDEX

115
(FIVE YEARS 38)

2022 ◽  
Vol 116 ◽  
pp. 79-89
Author(s):  
Enhui Wu ◽  
Daifeng Lin ◽  
Yinye Chen ◽  
Xiaoshan Feng ◽  
Kui Niu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 57 ◽  
pp. 101880
Author(s):  
Renata O. da Fonseca ◽  
Antonella R. Ponseggi ◽  
Raimundo C. Rabelo-Neto ◽  
Rita C.C. Simões ◽  
Lisiane V. Mattos ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 315 ◽  
pp. 123186
Author(s):  
Zhou Yang ◽  
Min Zeng ◽  
Ke Wang ◽  
Xuanyu Yue ◽  
Xun Chen ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 314 ◽  
pp. 123123
Author(s):  
Kun Peng ◽  
Yaqin Hou ◽  
Yongzhao Zhang ◽  
Xingmin Liu ◽  
Yifan Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 578 ◽  
pp. 152122
Author(s):  
Yanbai Chen ◽  
Xiaolong Tang ◽  
Junbo Zhong ◽  
Jianzhang Li ◽  
Mingjiao Li ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 122099
Author(s):  
Junming Zeng ◽  
Yongkang Sun ◽  
Jie Zhang ◽  
Zhouxin Chang ◽  
Jun Yang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 520 ◽  
pp. 230847
Author(s):  
Fulan Zhong ◽  
Shiqing Yang ◽  
Chongqi Chen ◽  
Huihuang Fang ◽  
Kongfa Chen ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document