Applied Surface Science
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

53173
(FIVE YEARS 11506)

H-INDEX

178
(FIVE YEARS 47)

Published By Elsevier

0169-4332

2022 ◽  
Vol 579 ◽  
pp. 151978
Author(s):  
Shu Gui ◽  
Sujuan Zhang ◽  
Gaoli Chen ◽  
Zhaowei Zhu ◽  
Xiuzhen Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 578 ◽  
pp. 152108
Author(s):  
Yu-An Shen ◽  
Hao-Zhe Chen ◽  
Sheng-Wen Chen ◽  
Sheng-Kuei Chiu ◽  
Xing-You Guo ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 578 ◽  
pp. 152120
Author(s):  
Qiao Tian ◽  
Xiaohua Jia ◽  
Jin Yang ◽  
Sizhe Wang ◽  
Yong Li ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 578 ◽  
pp. 152117
Author(s):  
Conghui Si ◽  
Xuejiao Yan ◽  
Qifang Lu ◽  
Enyan Guo ◽  
Jing Luo ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document