late holocene
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

4097
(FIVE YEARS 1323)

H-INDEX

86
(FIVE YEARS 18)

2022 ◽  
Vol 65 ◽  
pp. 101388
Author(s):  
Anna Marie Prentiss ◽  
Matthew J. Walsh ◽  
Erik Gjesfjeld ◽  
Megan Denis ◽  
Thomas A. Foor

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 210 ◽  
pp. 105942
Author(s):  
Zijing She ◽  
Yuecong Li ◽  
Yawen Ge ◽  
Baoshuo Fan ◽  
Chenjing Gao ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 211 ◽  
pp. 105973
Author(s):  
Xuemei Chen ◽  
Xiaozhong Huang ◽  
Duo Wu ◽  
Jianhui Chen ◽  
Jiawu Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 278 ◽  
pp. 107376
Author(s):  
Matthew S. Finkenbinder ◽  
Byron A. Steinman ◽  
Broxton W. Bird ◽  
Ellen C. Heilman ◽  
Alexandria R. Aspey ◽  
...  

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 105832
Author(s):  
Feng Wang ◽  
Weiguo Zhang ◽  
Tuqin Huang ◽  
Yantian Xu ◽  
Zhongping Lai

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 105852
Author(s):  
Fang Tian ◽  
Wei Wang ◽  
Natalia Rudaya ◽  
Xingqi Liu ◽  
Xianyong Cao

2022 ◽  
Author(s):  
Sarah Monica ◽  
Davin Wallace ◽  
Sylvia Dee ◽  
Elizabeth Wallace ◽  
John Anderson

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document